1 Definities en toepasselijkheid

1.1 Afyta is een eenmanszaak gedreven door mevrouw Jolanda Bolt. Het doel van de eenmanszaak is, de praktijk van transformatiecoach uit te oefenen in de meest ruime zin.

1.2 Alle door Afyta aanvaarde werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met Jolanda Bolt. Jolanda Bolt aanvaardt opdrachten, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, alleen onder toepasselijkheid van onderstaande algemene voorwaarden.

1.3 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn opgedragen aan en aanvaard door Afyta ten behoeve van de opdrachtgever. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

2 Totstandkoming van overeenkomst

2.1 Offertes/aanbiedingen komen tot stand na een intakeprocedure waarbij Afyta beoordeelt of de kandidaat redelijkerwijs resultaten kan behalen. Na een positief besluit doet Afyta aan de klant een offerte/aanbieding.

2.2 Offertes/aanbieding van Afyta zijn vrijblijvend en slechts geldig gedurende de daarin vermelde termijn. Een overeenkomst komt pas tot stand na ontvangst van een door opdrachtgever ondertekende overeenkomst en schriftelijke aanvaarding door Afyta.

3 Omvang en duur van de werkzaamheden

3.1 De omvang en de duur van de werkzaamheden van Afyta genoemd in de overeenkomst betreft een inschatting daarvan door Afyta op basis van de op dat moment door opdrachtgever verstrekte informatie.

3.2 Nakoming van de verplichting zoals voortvloeiend uit de overeenkomst van de werkzaamheden van Afyta vindt plaats gedurende de periode die door Afyta in de offerte is aangegeven.

4 Rechten en plichten Afyta

4.1 Afyta zal haar werkzaamheden verrichten, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en conform de algemeen aanvaarde stand der techniek en wetenschap.

5 Verplichtingen opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Afyta aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de diensten, tijdig aan Afyta worden verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van die gegevens en informatie.

5.2 Opdrachtgever beseft dat deelname aan een programma van Afyta een verplichting is gedurende de periode zoals beschreven in de programmaomschrijving.

6 Verhindering

6.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig afzeggen van een afspraak. Berichten van verhindering dienen minimaal 24 uur voor de afspraak gecommuniceerd te zijn. Indien het afbericht binnen 24 uur voor genoemd tijdstip ontvangen is, dan kan de afspraak niet opnieuw ingepland worden. Voor afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag.

7 Tarieven en betaling

7.1 Door Afyta aangeboden en overeengekomen tarieven en kosten luiden steeds in Euro en zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

7.2 Direct na ondertekening van de overeenkomst door Afyta zullen de factuur/facturen voor het programma verzonden worden.

7.3 Bij het aangaan van de overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden wordt 25% van het totaalbedrag als aanbetaling beschouwd. Aanbetaling van dit bedrag geeft toegang tot de eerste module van een programma.

7.4 Als opdrachtgever op enig moment besluit om de deelname te stoppen, blijft de betalingsverplichting bestaan.

7.5 Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald tenzij anders bepaald bij het aangaan van de opdracht.

7.6 Klachten over facturen dienen op straffe van verval schriftelijk en onderbouwd binnen 14 dagen na factuurdatum door Afyta te zijn ontvangen.

7.7 Afyta is op ieder moment gerechtigd om zekerheidstelling te verlangen voor de betaling van haar facturen. Indien de verlangde zekerheidstelling uitblijft, of indien facturen onbetaald worden gelaten, is zij gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Afyta is niet aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook wegens het om deze reden opschorten of beëindigen van haar werkzaamheden.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Afyta is niet aansprakelijk voor verminking, verwijdering of aanvulling van gegevens door derden die zich op ongeautoriseerde wijze toegang tot haar systeem hebben verschaft. Voorts is Afyta niet aansprakelijk voor verminking van gegevens of vertraging van de verzending indien Afyta zich, bedient van telecommunicatie- en internetfaciliteiten. Evenmin is Afyta aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt doordat door Afyta geleverde diensten op een andere wijze worden gebruikt dan overeengekomen.

8.2 Afyta is niet aansprakelijk voor schade die wordt gedekt door de verzekering van de opdrachtgever en/of derde.

8.3 Iedere aansprakelijkheid van Afyta is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Afyta gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Indien een fout wordt gemaakt die tot aansprakelijkheid leidt, zonder dat er, om welke reden dan ook, (volledige) dekking bestaat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van de Afyta beperkt tot het door Afyta in de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 500,-.

8.4 Afyta is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur. Voorts kan Afyta de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.

9 Intellectueel eigendom

9.1 Voor zover enig intellectueel eigendomsrecht rust op enig handboek, enige handleiding, enig protocol, enige werkwijze of enig ander door Afyta opgesteld document, blijft dat recht bij Afyta rusten. Indien partijen tijdens de looptijd van een overeenkomst enige wijziging in enig handboek, enige handleiding, enig protocol of enig ander door Afyta opgesteld document mochten aanbrengen, dan wel een nieuwe handleiding, een nieuw handboek, een nieuw protocol of enig andere nieuw document mochten opstellen, blijft ook het intellectueel eigendomsrecht op die stukken bij Afyta rusten. Voor zover nodig, zal opdrachtgever aan overdracht van enig bij haar ontstaan intellectueel eigendomsrecht op in het kader van een overeenkomst ontwikkeld materiaal meewerken, zonder daar enige vergoeding voor te bedingen.

10 Vertrouwelijkheid en geheimhouding

10.1 Geen der partijen zal informatie uit de sessies, bijeenkomsten, producten, handleidingen of richtlijnen gebruiken of openbaar maken.

11. Duur en beëindiging van overeenkomst

11.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur als beschreven in de overeenkomst en worden in ieder geval geacht te zijn beëindigd zodra Afyta haar diensten heeft voltooid.

11.2 Nadat de opdracht is beëindigd staan alle van opdrachtgever afkomstige stukken aan deze ter beschikking. Na verloop van 3 jaren zal het dossier worden vernietigd tenzij wettelijk een andere termijn bepaald is.

11.3 Afyta is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te staken en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief te beëindigen, als opdrachtgever betaling van facturen achterwege laat.

12 Slotbepaling

12.1 In alle zaken worden opdrachtgever en de opdrachtgever geacht domicilie te hebben gekozen op het adres dat hij/zij als laatste heeft/hebben opgegeven aan Afyta.

12.2 Indien Afyta de verstrekte opdracht aanvaardt, is op deze overeenkomst van opdracht met uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die kunnen voortvloeien uit deze overeenkomst

Oosterwolde,  3 februari 2017